Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Crypto Futures Exchange

Crypto Futures Exchange ในไทย ทำไมจึงยังไม่เกิด?

Crypto Futures Exchange ในไทย ทำไมจึงยังไม่เกิด? นับตั้งแต่พัฒนาการของการแลกเปลี่ยนในยุคปลายศตวรรษที่ 14 ใครจะไปคิดว่าตลาดหุ้นในปัจจุบันกำเนิดมาจากการตะโกนซื้อขาย และแลกเปลี่ยนสินค...