Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN data-act

บริษัทเยอรมันแสดงกังวลต่อร่างกฎหมายด้านข้อมูลของยุโรป เพิ่มความเสี่ยงข้อมูลการค้า ลดความสามารถการแข่งขัน

SAP และ Siemens สองบริษัทจากเยอรมนี แสดงความกังวลต่อร่างกฎหมายด้านข้อมูลของยุโรปที่อาจเพิ่มความเสี่ยงให้กับข้อมูลความลับทางการค้า...