Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Data Technology

เจาะเทรนด์ AI & Data ปี 2022

โลกของการทำธุรกิจในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญท่ามกลางความไม่แน่นอนสูง ข้อมูล หรือ Data เป็นอีกสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปัจจุบันกา...