Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN DateTix

Noonswoon แอปหาคู่สัญญาติไทย ได้รวมกิจการ 100% กับ DateTix Group บริษัทหาคู่ในตลาดหุ้นออสเตรเลีย

DateTix ผู้ให้บริการแอป Dating รายใหญ่ที่ IPO แล้วในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย ประกาศเข้าซื้อกิจการ Noonswoon แอป Dating สัญญาติไทยแล้ว......