Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN debenture

SCBX เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรก อายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 3.10 % จ่ายทุก 6 เดือน เปิดให้จองซื้อ 21-29 มิ.ย. นี้

SCBX เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป อายุ 4 ปี เคาะดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.10 ต่อปี จ่ายทุก 6 เดือน คาดเปิดให้จองซื้อ 21-29 มิ.ย. 2566...

PTT เสนอขายหุ้นกู้ อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี แก่ผู้ลงทุนทั่วไป เริ่ม 24-26 พ.ค.65 นี้

ปตท. (PTT) รุกเสนอขายหุ้นกู้ อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี แก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป โดยจะทำการเปิดให้จองซื้อในวันที่ 24-26 พ.ค. 65 ผ่านสถาบันการเงิน 5 แห่ง...