Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Digital Currency Electronic Payment

หยวนดิจิทัล คืออะไร เข้าใจเงินสกุลใหม่ของจีนใน 5 นาที

หยวนดิจิทัล หรือ Digital Currency Electronic Payment (DCEP) เป็นสกุลเงินที่ถูกสร้างขึ้นโดยธนาคารกลางของจีน เงินหยวนดิจิทัลนั้นจะเข้ามาแทนที่การใช้เงินในรูปแบบเงินสด ซึ่งเป็นความต้อ...