Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Digital Rights

Sony จดสิทธิบัตรการเก็บข้อมูลสิทธิ์ผู้ใช้งานผ่าน Blockchain

Sony จดสิทธิบัตรเกี่ยวกับรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลด้านสิทธิ์ในการใช้งาน (Digital Rights Data) บน Blockchain เพิ่ม หลังจากเคยจดสิทธิบัตรการนำ Blockchain มาใช้ในการเก็บข้อมูลในการยืนยัน...