LATEST IN economy crisis

วิธีตั้งรับคลื่นวิกฤตเศรษฐกิจสำหรับผู้ประกอบการ

ชวนทุกท่านมาฟังกันว่าในยามวิกฤตที่ไม่มีใครล่วงรู้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ ผู้ประกอบการควรจะเตรียมตัวตั้งรับอย่างไรกับวิกฤตเศรษฐกิจปี 2020...

JOB