Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Education

แบงค์ชาติสิงคโปร์จับมือสถาบันศึกษาพัฒนาหลักสูตรด้าน FinTech

บุคลากรด้านเทคโนโลยีกำลังขาดแคลน หลายๆ คนก็เรียกกันว่า Tech Talent Pool  ขาด คำกล่าวนี้เกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในภาคธุรกิจอะไรใหม่ๆ สถาบันศึกษามักจะป้อนคนสู่ตล...