Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN EGAT

กฟผ.ไม่รับคนเพิ่ม เตรียมปรับองค์กรรับการ Disrupt ของเทคโนโลยี

ไม่ว่าองค์กรรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนก็หนีไม่พ้นเรื่องการปรับองค์ให้เข้ากับยุคสมัย รับการเข้ามาของ Disruptive Technology ล่าสุด คณะกรรมการปรับโครงสร้าง กฟผ. เปิดเผยข้อสรุปเบื้องต้น...