Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN eigen

Eigen ขับรถยนต์ EV จากสิงคโปร์สู่ไทย กระตุ้นการใช้พลังงานที่สะอาดกว่า

หลายคนไม่กล้าขับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ข้ามประเทศ แต่วันนี้ Eigen ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถทำได้ ด้วยการขับรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศสิงคโปร์มายังประเทศไทยด้วยระยะทาง 2,000 กิโลเมตร ใน 4 ...