Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN EqualityCommunityGovernance

ECG-Research บริษัทที่ตั้งเพื่อ ‘ลดความเหลื่อมล้ำ’ ด้วยวิถีดราก้อนบอล ตอนที่ 2 เทคโนโลยี กับ Startup ไทย

ECG-Research บริษัทที่ตั้งเพื่อ ‘ลดความเหลื่อมล้ำ’ ด้วยวิถีดราก้อนบอล ตอนที่ 2 เทคโนโลยี กับ Startup ไทย บริษัท ECG Research หรือ Equality Community Governance Research Question...

ECG-Research บริษัทที่ตั้งเพื่อ ‘ลดความเหลื่อมล้ำ’ ด้วยวิถี ‘ดราก้อนบอล’ ตอนที่1 Empower คำที่ไม่มีในภาษาไทย

เมื่อพูดถึงความเหลื่อมล้ำ ปัญหาใหญ่ของสังคมไทย คุณคิดว่าจะแก้ไขได้ด้วยวิธีใดบ้าง? แล้วมีใครที่ลงมือทำจริง ๆ บ้าง? หนึ่งในนั้นคือบริษัท ECG Research หรือ Equality Community Gover...