LATEST IN Exponential

ภารกิจ MISSION X เมื่อ Digital Transformation ต้องเริ่มจากผู้บริหาร

Digital Transformation จะเกิดขึ้นได้ ต้องเริ่มจาก ‘ผู้บริหาร’ แล้วผู้บริหารจะต้องเริ่มต้นอย่างไร? จึงเกิดเป็นภารกิจ Mission X หลักสูตรของผู้บริหารระดับสูง...

JOB