LATEST IN FarmKaidee

'FarmKaidee' ตลาดออนไลน์เพื่อเกษตรกรไทย ซื้อขายวัว รถไถ ผลไม้ ไม่ต้องผ่านคนกลาง

หลังจากเผยทิศทางของ Kaidee ในการเป็น Marketplace เพื่อคนไทย ล่าสุด Kaidee (ขายดี) แพลตฟอร์มซื้อของออนไลน์ในไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของเกษตรกรไทย กำลังสำคัญของประเทศ สร้างตลาดออนไลน...

JOB