Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN FarmKaidee

'FarmKaidee' ตลาดออนไลน์เพื่อเกษตรกรไทย ซื้อขายวัว รถไถ ผลไม้ ไม่ต้องผ่านคนกลาง

หลังจากเผยทิศทางของ Kaidee ในการเป็น Marketplace เพื่อคนไทย ล่าสุด Kaidee (ขายดี) แพลตฟอร์มซื้อของออนไลน์ในไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของเกษตรกรไทย กำลังสำคัญของประเทศ สร้างตลาดออนไลน...

JOB