Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN financial performance

สรุปกำไรสุทธิประจำปี 2564 ของ 6 ธนาคารใหญ่ในประเทศไทย

ถือได้ว่าเป็นประจำทุกปีที่จะต้องมีการสรุปกำไรสุทธิประจำปีของบรรดาธนาคาร ซึ่งในครั้งนี้ Techsauce ได้มีการรวบรวมข้อมูลผลกำไรสุทธิประจำปี 2564 ของ 6 ธนาคารใหญ่ในประเทศไทยที่มีการเติบ...