LATEST IN Fintech hub

ทำอย่างไรประเทศไทยจึงสามารถเป็นศูนย์กลาง Fintech แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมื่อผู้คนนึกถึงประเทศไทย เรามักนึกถึงชายทะเล วัด ช้าง ฯลฯ หากกล่าวสั้นๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนดึงดูดนักท่องเที่ยวนับล้านให้เดินทางมาท่องเที่ยวที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ในมุมมองของคนใ...

JOB