Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Fleishmanhillard

5 วัคซีน สื่อสารในภาวะวิกฤติ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19)

เฟลชแมนฮิลลาร์ด ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารระดับโลก เสนอแนวทางการสื่อสารแก่ผู้ประกอบการ ผู้บริหารองค์กร ผู้กำกับนโยบายภาครัฐและวิสาหกิจ เกี่ยวกับข้อควรพิจารณา เพื่อการสื่อสารในภาวะวิกฤ...