Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Fractionalized NFTs

รู้จัก F-NFTs การแบ่งกรรมสิทธิ์ถือครอง NFTs ที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันได้

Fractionalized NFTs หรือ F-NFTs ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถทำให้การถือครองกรรมสิทธิ์ของ NFTs สามารถแบ่งกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของร่วมกันได้...