Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN fuji electric

Toshiba และ Fuji Electric แข่งขันลงทุนพัฒนาชิปสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ามูลค่าสูงกว่า 1.9 พันล้านดอลลาร์

ด้วยความนิยมด้านการใช้พลังงานทางเลือกที่กำลังเพิ่มขึ้น ผู้ผลิตรถยนต์จึงต้องมีการสร้างนวัตกรรมที่จะตอบรับความต้องการของลูกค้า สองผู้ผลิตนวัตกรรมเกี่ยวกับไฟฟ้าของญี่ปุ่นอย่าง Toshiba...

JOB