Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN future-skill

รู้จัก Future Skill x New Career Thailand แพลตฟอร์มพัฒนาทักษะ พร้อมหางาน

ในสถานการณ์ COVID-19 มีตัวเลขของผู้ตกงานจำนวนมาก รวมถึงเด็กจบใหม่ที่หางานลำบากขึ้น ความต้องการของบริษัทต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไป อาจต้องการคนที่สามารถทำงานได้ทันที หรือมีทักษะที่บริษัทต...