Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN gdc

จะทำ Digital Transformation อย่างไรในธุรกิจ Data Center

การบริหารงานเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนนั้นจะต้องมีความเข้าใจในธุรกิจ และมีการพัฒนาทีมงานอยู่เสมอ เพื่อการพัฒนาและสร้างมาตรฐานใหม่ของธุรกิจ Data ประเทศไทย ในอนาคต ร่วมพูดคุยเรื่องราวก...