Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Grab Green Wheels

เปิดตัวโครงการ Grab Green Wheels X SWAG นำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 50 คันส่งอาหารในเขต กทม ปริมณฑล

Grab และ SWAG EV ร่วมเปิดตัวโครงการ “Grab Green Wheels X SWAG โครงการนำร่องที่มุ่งส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในการให้บริการจัดส่งอาหารผ่าน เดินหน้าทดลองใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าจำ...