Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Harvard Business Review

แนะนำหนังสือ Artificial Intelligence จาก Harvard Business Review ที่พี่โทนี่อ่าน

หนังสือเล่มนี้ที่ #พี่โทนี่อ่าน ได้กล่าวถึงแนวทางที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งได้ในช่วงเวลานี้ จะต้องอาศัยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีในการอำนวยความสะดวกให้ทำตามเป้าหมายได้เร...