Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Home Credit

Krungsri ทุ่ม 1.77 หมื่นลบ. ซื้อหุ้นกิจการสินเชื่อ Home Credit 75% ในอินโดฯ-ฟิลิปปินส์

Krungsri ทุ่ม 1.77 หมื่นลบ. ซื้อหุ้นกิจการสินเชื่อ Home Credit 75% ในอินโดฯ-ฟิลิปปินส์ เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสินเชื่อผู้บริโภคของธนาคาร ในประเทศอินโดนีเซีย...