Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN howto

ประโยชน์ 4 อย่างในการลงทุนด้าน Startup

การมาของ Startup ทำให้นักลงทุนเริ่มหันมาสนใจ Startup ด้วยเช่นกัน ซึ่งเราก็จะเห็นในช่วงปีสองปีที่ผ่านมา ในไทยนั้นมีนักลงทุนในประเทศไทยลงทุนด้านนี้มากขึ้นกว่าเดิมมาก วันนี้เรามีบทควา...

10 Pitching Tips โดย Patai Padungtin

คงไม่มีคนไหนไม่รู้จัก คุณไผท ผดุงถิ่น Evangelist จาก Builk.com 1 คนที่ปลุกกระแส Startup ในประเทศไทย ซึ่งผ่านการ Pitch งานหลายงานมาแล้ว Deck นี้เป็นทำขึ้นมาเพื่อแชร์ในงาน Start it u...