Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Power it up

10 Pitching Tips โดย Patai Padungtin

คงไม่มีคนไหนไม่รู้จัก คุณไผท ผดุงถิ่น Evangelist จาก Builk.com 1 คนที่ปลุกกระแส Startup ในประเทศไทย ซึ่งผ่านการ Pitch งานหลายงานมาแล้ว Deck นี้เป็นทำขึ้นมาเพื่อแชร์ในงาน Start it u...