Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN hub

ต่อเนื่องสำหรับฮ่องกง ปลายทางใหม่ของ Startup ตะวันออก

วันนี้จะมาพูดให้ฟังถึงกระแส Startup ในฮ่องกง อย่างที่ได้กล่าวไปในบทความที่แล้ว ฮ่องกงจะกลายเป็นศูนย์กลาง Startups ของโซนตะวันออกหรือไม่ ทุกคนคงจะทราบดีว่าฮ่องกงนั้นมีศักยภาพสูงซึ่ง...