Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN hugh-herr

Hugh Herr ชายผู้สูญเสียขาและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเดินได้อีกครั้ง

"ไม่มีมนุษย์คนไหนผิดปกติหรือไม่สมบูรณ์แบบ เทคโนโลยีต่างหากที่ไม่สมบูรณ์แบบ" Hugh Herr ผู้สูญเสียขาจากการปีนผา ได้กล่าวไว้ใน TED TALK ปี 2014......