LATEST IN ICORA

ICORA เปิดหลักสูตร "Cryptoasset Revolution" รุ่น 2 เสริมความรู้สู่เศรษฐกิจดิจิทัล

เรื่องของ Cryptocurrency หรือ ICO กำลังอยู่ในกระแสความสนใจในโลกการเงิน คนไทยจำนวนไม่น้อยเองก็ตื่นตัวและให้ความสนใจเริ่มลงทุนมากขึ้น ซึ่ง ICORA บริษัทที่ปรึกษาให้กับธุรกิจที่ต้องการ...

JOB