Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Imagine Cup

จะดีแค่ไหน ถ้าตรวจเลือดแล้วรู้ถึงความผิดปกติในร่างกายภายใน 3 นาที ด้วยอุปกรณ์พกพาที่ชื่อ ‘WELSE’

Pain Point เกี่ยวกับการเข้าถึงการตรวจโรคยังพบได้มากในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล เด็กวิศวะกลุ่มหนึ่งจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงคิดค้นอุปกรณ์พกพาเพื่อตรวจโรค...