Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN Instant report business usage 2021

Wisesight เผยภาพรวมการใช้งานโซเชียลมีเดียเชิงธุรกิจประจำปี 2564

Wisesight เผย 10 บทสรุปการใช้งานโซเชียลเชิงธุรกิจ จาก 2,000 แบรนด์ชั้นนำใน 20 ภาคธุรกิจประจำปี 2564 โดยเก็บข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย 4 ช่องทาง ได้แก่ Facebook, Twitter, Instagram และ ...