Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Instant report business usage 2021

Wisesight เผยภาพรวมการใช้งานโซเชียลมีเดียเชิงธุรกิจประจำปี 2564

Wisesight เผย 10 บทสรุปการใช้งานโซเชียลเชิงธุรกิจ จาก 2,000 แบรนด์ชั้นนำใน 20 ภาคธุรกิจประจำปี 2564 โดยเก็บข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย 4 ช่องทาง ได้แก่ Facebook, Twitter, Instagram และ ...