LATEST IN IYARA VC

IYARA VC กลุ่มนักลงทุนรายใหม่ล่าสุดของไทย พร้อมสนับสนุน Startup และวงการไอทีไทยเต็มที่

ผู้บริหารที่ร่วมก่อตั้งจากซ้ายไปขวา นายวิษณุพงษ์ วงศ์วาสน์, นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล, นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ, นายอภิชัย สกุลสุริยะเดช......

JOB