Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN J-coin

ธนาคารญี่ปุ่นสร้าง J-Coin เงินดิจิทัลของตนเอง เตรียมวางแผนใช้ในปี 2020

ธนาคารกลางของญี่ปุ่นสนับสนุนให้ประเทศเปลี่ยนจากการใช้เงินสด มาสู่การใช้สกุลเงินดิจิทัลบนเทคโนโลยี blockchain ด้วยแผนการเปิดตัว J-Coin เงินดิจิทัลของตนเอง ในปี 2020......