Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Jamie Dimon

คนรุ่นใหม่จะทำงานเพียง 3.5 วันในอนาคตอันใกล้ด้วย AI

Jamie Dimon CEO จาก JPMorgan Chase ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา กล่าวถึงอนาคตของ AI ที่จะทำให้คนรุ่นต่อไปทำงานเพียง 3.5 วันต่อสัปดาห์ มะเร็งจะเป็นเพียงโรคร้ายในอดีต และมนุษย์จ...