Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN LEAP

กรณ์ จาติกวณิช ปลุกกระแส “ทำน้อยให้ได้มาก” เพื่อประเทศไทย 4.0

คุณกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย ให้เกียรติกล่าวปิดหลักสูตร The Leadership Ecommerce Accelerator Program (LEAP) โดยมีเนื้อหาเกี่ย...