Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Living Expenses

iPrice เผยผลวิจัย ชีวิตคนกรุงเทพค่าครองชีพสูงเกินไป มีรายจ่ายเกินรายรับ

iPrice รวบรวมข้อมูลพร้อมเผยประเทศที่มีค่าครองชีพ ‘ถูก’ ที่สุดเฉลี่ยโดยประมาณต่อคนต่อเดือน เก็บข้อมูลจากชาวต่างชาติ ณ เมืองหลวงของประเทศนั้น ๆ ทั้งหมด 6 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใ...