Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN mail to self

สัมภาษณ์พิเศษ: อ๊อด ดังจิตร 1 ในผู้พัฒนาแอป Mail to Self

โดยปกติแล้วเราจะมีบทสัมภาษณ์พิเศษจากคนในวงการ Startup หลากหลายคน ซึ่งทุกคนล้วนน่าสนใจแทบทั้งสิ้น และนี่ก็ถือว่าเป็นความบังเอิญของผมเองที่ได้ลองใช้งานแอปตัวนึงซึ่งผมว่ามันเจ๋งและช่ว...