Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN market segment

สตาร์ทอัปเอเชียกินส่วนแบ่ง 11% ในกลุ่มสตาร์ทอัปที่มีมูลค่าบริษัทตั้งแต่ 3 หมื่นล้านขึ้นไป

ในวงการสตาร์ทอัประดับสากล ถือว่าอาเซียนของเราอยู่ในระดับท็อป เพราะโดยภาพรวมแล้วมีบริษัทที่มีมูลค่ามากกว่า 3 หมื่นล้านอยู่หลายแห่ง และมีบริษัทลงทุนอยู่เป็นจำนวนมาก......