Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Modern Portfolio Theory

Jitta Wealth แนะจัดพอร์ตลงทุนตามหลัก MPT กระจายสินทรัพย์ และการจายความเสี่ยงด้วยเทคโนโลยีระดับโลก

Jitta Waelth แนะจัดพอร์ตลงทุนตลาดโลกด้วยการจัดพอร์ตตามหลัก MPT กระจายสินทรัพย์ และการจายความเสี่ยง ด้วยเทคโนโลยีระดับโลก สู้กระแสตลาดผันผวน เผยผลตอบแทน GLOBAL ETF ทุกแผนยังเป็นบวก ...