Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN My Taxi

สมาคมแท็กซี่เสนอไอเดีย "เหมาจ่ายค่าแท็กซี่" เดือนละ 12,000 บาท

คุณวรพล แกมขุนทด นายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ ระบุว่ากรณีกรมการขนส่งทางบกเตรียมเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาปรับขึ้นค่าโดยสารประมาณ 8 เปอร์เซ็นต์ เฉพาะรถแท็กซี่ในโครงกา...