Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN National Board

โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง 66 ‘คุณศุภชัย เจียรวนนท์’ ฝาก 7 ข้อเสนอถึงรัฐบาลใหม่ ทรานส์ฟอร์มไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง 66 สภาดิจิทัลฯ ฝาก 7 ข้อเสนอ นโยบายทรานส์ฟอร์มไทยถึงรัฐบาลชุดใหม่ แนะตั้ง National Board พร้อมหนุนการแข่งขันด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ดึงเม็ดเงินลงทุนปั้น 20,000 เท...