Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN neuroscience

ศาสตร์การปรุงนํ้าหอมยุค AI ให้ตรงใจสาวกนํ้าหอม ที่บริษัททั่วโลกทุ่มการวิจัย

จากตำราโบราณสู่ความงามในยุค AI เมื่อแบรนด์ดังทั่วโลกลงทุนวิจัยสมองมนุษย์ และใช้ AI ปรุงน้ำหอมที่ตอบโจทย์ตรงใจกับผู้ใช้ให้มากที่สุด...