Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN NTT Global Data Center

NTT Global Data Center ในไทย รองรับทุก Workloads ที่หลากหลาย พร้อมผลักดันทุกธุรกิจให้เติบโต

นอกเหนือจากฐานะของผู้ให้บริการ Cloud แล้ว NTT ยังเป็นอีกหนึ่งผู้ให้บริการ Data Center ที่มีความน่าสนใจและมีความสำคัญสำหรับธุรกิจองค์กรในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน บ...

JOB