Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN NTT Global Data Center

NTT Global Data Center ในไทย รองรับทุก Workloads ที่หลากหลาย พร้อมผลักดันทุกธุรกิจให้เติบโต

นอกเหนือจากฐานะของผู้ให้บริการ Cloud แล้ว NTT ยังเป็นอีกหนึ่งผู้ให้บริการ Data Center ที่มีความน่าสนใจและมีความสำคัญสำหรับธุรกิจองค์กรในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน บ...