Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Olympics

รัฐมนตรีกระทรวง Cybersecurity ของญี่ปุ่นยอมรับ ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์มาก่อน!

นายโยชิทากะ ซากุราดะ (Yoshitaka Sakurada) รัฐมนตรีประจำกระทรวงความปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ประเทศญี่ปุ่น อายุ 68 ปี ยอมรับระหว่างการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ว่าเขาไม่เค...