LATEST IN OMU

GMM Grammy จับมือ Startup ไทย ปล่อย MV ผ่านแอปฯ OMU เล็งกลุ่มเป้าหมายใหม่และตลาดประเทศเพื่อนบ้าน

ด้วยไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป  ปัจจุบันพฤติกรรมผู้ชมมีช่องทางการรับสื่อหลากหลายมากขึ้น ทั้งทีวีช่องใหม่และสื่อออนไลน์  โดยผลการสำรวจของนีลเส็น ประเทศไทย พบว่าพฤติกรรมรับชมทีวี...

JOB