Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Parking Service

Alipay เปิดตัวบริการ "ให้เช่าที่จอดรถ" ในเมืองหางโจว ประเทศจีน

Alipay เปิดตัวบริการใหม่ คือ "บริการให้เช่าที่จอดรถ" (Shared Parking Service) ในเมืองหาวโจวที่ประเทศจีนซึ่งเปิดให้ผู้ใช้สามารถหาพื้นที่จอดรถ จอง และจ่ายเงินได้ผ่านแอปพลิเคชัน Alipa...