LATEST IN PreciousPlus

เจาะลึกเศรษฐกิจใหม่ โอกาสพลิกวิกฤต ปรับกลยุทธ์ ที่ CEO ต้องทำตอนนี้

เจาะลึกเศรษฐกิจใหม่ โอกาสพลิกวิกฤต ปรับกลยุทธ์ ที่ CEO ต้องทำตอนนี้ เศรษฐกิจใหม่คืออะไร? CEO ต้องปรับตัวอย่างไร เมื่อต้องบริหารเงิน และหานวัตกรรมไปพร้อมกันจะทำอย่างไร? ความรู้เก...

JOB