Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN PreciousPlus

เจาะลึกเศรษฐกิจใหม่ โอกาสพลิกวิกฤต ปรับกลยุทธ์ ที่ CEO ต้องทำตอนนี้

เจาะลึกเศรษฐกิจใหม่ โอกาสพลิกวิกฤต ปรับกลยุทธ์ ที่ CEO ต้องทำตอนนี้ เศรษฐกิจใหม่คืออะไร? CEO ต้องปรับตัวอย่างไร เมื่อต้องบริหารเงิน และหานวัตกรรมไปพร้อมกันจะทำอย่างไร? ความรู้เก...