Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN quote

ผู้นำทำอย่างไรยามวิกฤต สรุปบทเรียนที่ CEO ทุกคนต้องฟัง

"วิกฤตครั้งนี้หนัก แต่คุณจะผ่านไปได้ แล้วระหว่างทางจะผ่านไปอย่างไร?" บทเรียนการฝ่าวิกฤตจาก CEO และผู้บริหารชั้นนำในเมืองไทย ที่ Techsauce รวบรวมมาให้ใน 10 นาที ‘เมื่อมีวิกฤต ก็ย่อ...