Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Rabbit Card

Rabbit Card ประกาศให้ผู้ใช้งานลงทะเบียนยืนยันตัวตนเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป

Rabbit Card เปิดให้ผู้ใช้งานเข้าแสดงยืนยันตัวตนตามกำหนดพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เนื่องด้วย Rabbit Card นั้นถือเป็นการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องมีก...