Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Re-skill

ปัญหาการศึกษา กับการเตรียมตัวสู่อนาคต ‘เมื่อชีวิตยืนยาว ความรู้สั้น’

ดร.สันติธาร เสถียรไทย Group Chief Economist ที่ Sea Limited หรือที่หลายคุ้นเคยในบริการต่างๆ อย่าง Shopee Garena และ AirPay ทั้งยังสวมบทบาทคุณพ่อที่ใส่ใจในด้านการศึกษาของลูกๆ จะมาชว...